Từ cá thể hóa đến tối ưu hóa điều trị hội chứng Mạch vành mạn – Center – 02.04.2022

2022-09-26T14:10:26+07:00Bệnh mạch vành Video

Hội thảo chuyên đề: Từ cá thể hóa đến tối ưu hóa trong điều trị hội chứng mạch vành mạn - Center - ngày 02/04/2022 Chủ tọa: GS. TS. ...

 0