Bệnh tăng huyết áp
THÔNG TIN KÊ TOA – coversyl 5mg
THÔNG TIN KÊ TOA – coversyl 10mg
THÔNG TIN KÊ TOA – triplixam
THÔNG TIN KÊ TOA – viacoram
THÔNG TIN KÊ TOA – natrixam
Bệnh đái tháo đường
THÔNG TIN KÊ TOA – COVERSYL PLUS 2.5MG
THÔNG TIN KÊ TOA – COVERSYL PLUS 5MG
THÔNG TIN KÊ TOA – DIAMICRON MR 60
Bệnh mạch vành
THÔNG TIN KÊ TOA – PROCORALAN 7.5
THÔNG TIN KÊ TOA – VASTAREL OD
THÔNG TIN KÊ TOA – VASTAREL MR
Bệnh tĩnh mạch
THÔNG TIN KÊ TOA – DAFLON 500MG
THÔNG TIN KÊ TOA – DAFLON 1000
THÔNG TIN KÊ TOA – LINAFLON OINMENT
THÔNG TIN KÊ TOA – LINAFLON SUPP