Cảnh báo dược

Trường hợp quý vị có nhi cầu liên hệ để báo cáo tác dụng phụ của thuốc,
vui lòng ghi rõ chi tiết thông tin vào các ô bên dưới.

(*) bắt buộc